Special for women who start Jiu-Jitsu

 

50% off, for women who are starting Jiu-Jitsu. In Montreal and Rosemère.